Disclaimer (pdf)

De websites op het domein omegam.nl worden beheerd door Eurofins Omegam B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Eurofins Omegam B.V. beheert en onderhoudt haar websites vanuit Nederland.

Binnen het domein omegam.nl zijn de volgende voorwaarden van kracht: Algemene Voorwaarden Omegam Laboratoria aangevuld met deze voorwaarden.

Door de websites binnen het domein omegam.nl te bekijken en de daarop geboden informatie en/of diensten te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen onze Algemene Voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De gegevens op onze website zijn bedoeld ter informatie. Indien u gebruik maakt van deze informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Eurofins Omegam zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Eurofins Omegam niet instaan voor de juistheid, volledigheid, continuïteit en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin kan Eurofins Omegam instaan voor de juistheid, beschikbaarheid, continuïteit van de aangeboden digitale services en diensten.

Eurofins Omegam kan niet garanderen dat de website en aangeboden diensten foutloos of ononderbroken functioneren.

Ten aanzien van de getoonde resultaten op Mijn Lab dient opgemerkt te worden dat deze mogelijk nog niet de volledige validatieprocedure hebben doorlopen.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Vertrouwelijkheid

De rubriek Mijn Lab bevat klantspecifieke vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijkheid voor het juiste beheer van zijn wachtwoorden en inlogcodes. Eurofins Omegam stelt na een schriftelijk verzoek van de opdrachtgever beheerfaciliteiten ter beschikking.

Intellectuele eigendomsrechten

Eurofins Omegam B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de websites, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eurofins Omegam, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eurofins Omegam.

Online communicatie

Berichten die u stuurt aan Eurofins Omegam per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Eurofins Omegam adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Eurofins Omegam te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Eurofins Omegam per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Eurofins Omegam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Eurofins Omegam geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie en/of diensten die op of via deze website ter beschikking worden gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Eurofins Omegam wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van directie en werknemers van Eurofins Omegam.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Eurofins Omegam behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte wordt gebracht.

April 2016